Sunday, June 21, 2009

Nhật Lệnh của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 19-06

Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Văn ThiệuNo comments: