Saturday, March 29, 2008

Bảo Bình Và Hình Ảnh


Bản đồ các đơn vị Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa


Huy Hiệu Bảo Bình


Bảo Bình pháo 76 ly 2


Lễ tốt nghiệp

No comments: