Saturday, January 30, 2010

Phỏng Vấn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu


Phỏng vấn Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU from tvh23 on Vimeo.


No comments: