Thursday, September 16, 2010

38 năm trước tại Quảng Trị 15-09-1972

Tái Chiếm Quảng Trị 15-09-1972No comments: