Saturday, April 5, 2008

Truyền-Thống Siêu-Việt Gần Năm Ngàn Năm của Dân-Tộc Việt


Khi Chính Phm Kim Thư

Có mt s bn tr đã th l vi chúng tôi là h không hiu dân Vit ta có nhng truyn thng c th tt đp như thế nào. H ch đau xót thy nước ta hết b Tàu ri đến Pháp đô h, tiếp đến, li b bn tay sai Cng Sn quc tế, tc là bn Cng Sn Vit Nam, mt lũ táng tn lương tâm, đã phá hy gia tài văn hóa, con người, và đt nước Vit Nam đến tt cùng.

Lon và tr là lut ca to hóa. Bt c nước nào cũng không tránh khi đnh lut này, lúc thì cường thnh khi thì suy yếu. Mnh như Liên Bang Sô Viết mà cũng b tan rã, cường thnh như Hp Chng Quc Hoa Kỳ cũng đang b tai nn dân ch hình thc quá trn làm cho suy yếu đi. Tuy nhiên, nếu nhìn chung, ta vn thy mi nước đu có truyn thng tt đp ca h.

Mc du phi chu bao nhiêu cnh điêu tàn do quân xâm lăng Cng Sn gây ra, nước Vit ca chúng ta vn còn tn ti. Tuy phi sng lưu vong, chúng ta vn có văn hóa, ngôn ng, và văn t riêng bit. Ngoài ra, người Vit chúng ta vn đã thông minh và tài gii không thua kém bt c ging người nào trên năm châu bn b. S dĩ được như thế là vì chúng ta có nhng truyn thng tt đp t lâu đi. Đó là truyn thng văn hiến gn năm ngàn năm lch s ca dân tc Vit.

I. Truyn Thng Gn Năm Ngàn Năm Văn Hiến 4883 (2004+2879)

1. Văn Hiến

Văn có nghĩa là ch nghĩa và dáng v; hiến là phép nước. Nói chung, văn hiến ch nơi có phép nước, có nhiu sách v hay, có nhiu người tài gii hin đc, và có văn minh lâu đi.

Căn c vào sut dòng lch s dng nước và gi nước, ta thy có biết bao truyn thng văn hiến tt đp. Dưới đây là mt s truyn thng mà ai đã là con dân đt Vit cũng cn phi nh:

2- Truyn Thng Tiên Rng

Chúng ta là dòng dõi Tiên Rng. Vì thế mà ta được tha hưởng nhng đc tính tuyt ho ca t tiên: đp và khe, khôn ngoan và dũng mãnh, có tình có lý, và có nghĩa có tình. Nhng điu này đã được chng t rõ ràng mt cách hin nhiên qua nhng thi đi sut dòng lch s và qua chính con người Vit Nam trong ngót năm ngàn năm văn hiến.

3- Truyn Thng v Nhân Bn, Dân Ch, Nhân Quyn, Tư Do, Đoàn Kết, Kính Trên Trng Dưới, và Biết Ti Biết Lui Đúng Lúc

Nhng truyn thng này ta đã có t gn năm ngàn năm, các nước Tây phương mi có khong 300 năm nay mà thôi.

Câu truyn Phù Đng đánh gic Ân vào đi Hùng Vương th 6, câu chuyn người ph n có thai đến xin vua Hùng chia phn tht, và câu truyn Hi Ngh Diên Hng đi nhà Trn trong lúc đánh quân Nguyên đã chng t nhng điu trên.

Câu chuyn Hi Ngh Diên Hng vào đi nhà Trn chúng ta ai cũng đã thuc. Câu chuyn Phù Đng chúng ta ai cũng đu nh. đây chúng tôi ch rút ra nhng bài hc v nhân bn, dân ch, nhân quyn, t do, đoàn kết, kính trên trng dưới, và biết ti biết lui đúng lúc trong câu chuyn này mà thôi.

Trong câu chuyn v Hi Ngh Diên Hng (đi vua Trn Nhân Tông,1279-1293), ta thy vua, quan, và toàn dân mt lòng quyết tâm đánh gic Nguyên nên ta đã thng. Đó là bài hc v truyn thng đoàn kết.

Trong chuyn Phù Đng, ta thy vua hi ý dân, coi trng dân, và coi trng cu bé Ph Đng; vua, quan, quân, và dân mt lòng đoàn kết đánh gic. Khi cn giúp dân phá gic, cu bé Phù Đng xut hin; khi hoàn thành nhim v, cu bé Phù Đng v tri.

Tình vua tôi, thy trò, cha con, và v chng cũng đã được chng t qua vic kính, trng, và nhường trong xã hi và trong gia đình.

Câu chuyn người ph n có thai đến xin vua Hùng chia phn tht đã ghi vào Thn Ph xã Vũ Én, huyn Thanh Ba (do Nguyn Khc Xương sưu tm, tp chí Văn Hc, s 2-1976). Chuyn xưa k rng vua Hùng cùng quân lính đi săn, lúc x tht chia phn, mt ph n có thai đến xin chia phn tht cho bào thai còn trong bng m, binh lính không cho. Nghe sn ph trình bày rng bào thai trong bng cũng là mt người, và đã thành người, nhà vua thy có lý bèn truyn chia cho sn ph hai phn tht dành cho m và con. T đó ta có l chia phn cho c bào thai trong bng m.

Tác gi câu chuyn trên không nói rõ s kin trên đã xy ra vào đi Hùng Vương th my. Nếu chúng tôi nh không lm, câu chuyn này đã xy ra vào đi Hùng Vương th Sáu.

Người Bc M đến nay vn chưa công nhn cái bào thai là mt người. Nhân quyn, dân ch, và nhân bn ca người Vit Nam đã có t lâu đi, hơn hn các ước Âu M.

Ngoài ra, truyn thng văn hóa tôn trng nhân v ca người Vit ta còn được th hin trong vic tính tui con người. Mi sinh ra, đa bé đã được tính là mt tui, có nghĩa là khi người m mi bt đu có thai, bào thai đã được coi là mt người.

Theo lut pháp và văn hóa Tây phương, người ta không coi đa tr trong bng m là mt người. Chính vì thế mà khi đa tr được tròn mt năm sau khi sanh mi được người Âu M k là mt tui. Điu này chng t dân tc ta đã tôn trng nhân v, nhân quyn, và nhân bn t gn 5 ngàn năm nay ri. Người Tây Phương mi ch có th nhân quyn dân ch và t do mt cách hình thc mà thôi, tc là trên thc tế hin nay h chưa có.

4- Truyn Thng Đng Bào, Bu Bí Đùm Bc, Tr Cy Cha Già Cy Con, và Hàng Xóm Ti La Tt Đèn Có Nhau

Vit Nam, cha m nuôi con ăn hc đến lúc thành tài và còn đng ra dng v g chng cho con. Ông bà cha m con cái và cháu cht thường sng chung dưới mt mái nhà đ săn sóc nhau, không cn nh đến chính ph. Vì có truyn thng tt đp đó mà Vit Nam ta trước năm 1975 không có chương trình tr cp xã hi như
Bc M này. Ngày nay lũ xâm lăng Cng Sn ti Vit Nam phá hy tt c nhng truyn thng tt đp ca tin nhân mà chúng còn có c mt h thng đi ngũ ăn cướp do chính quyn Cng Sn ch trương đ bóc lt mi th tài sn, t do, dân ch, nhân quyn, và sc lao đng ca dân chúng. Tuy nhiên, nh có truyn thng tt đp ca t tiên ta mà dân chúng vn có lòng qut khi đ tìm cách gii tr bn qu đ.

Bc M này, người ta phi dùng pháp lut đ ra lnh cho con cái cp dưỡng cho cha m. Trước đây, Min Nam Vit Nam, cha m và con cái t đng lo cho nhau đã tr thành nếp sng; ch hiếu được xếp vào hàng đu ca mt trăm tính tt: nhân sinh bách hnh, hiếu vi tiên. Ch hiếu ca người Tây phương không có ch đng trong gia đình và ngoài xã hi. V truyn thng hiếu tho, ta hơn hn người Tây phương.

Tình hàng xóm ca ta cũng rt thân mt và thm thiết. Hàng xóm láng ging t đng giúp đ nhau khi ti la tt đèn đã tr thành phong tc. Chúng ta còn có danh t đng bào, nó cha đng bao thân tình yêu thương và đùm bc gia nhng người trong cùng mt nước mà người Tây phương không h có.

Ngay trong thi quân ch, dân ta vn có dân ch. Câu tc ng "phép vua thua l làng" đã chng t vic này.

Người Bc M quá tôn trng quyn t do riêng tư nên tình hàng xóm tht là hi ht. H sng bên cnh nhà nhau mà không biết tên nhau và s đin thoi ca nhau. Nh v nhau điu gì là c mt vn đ khó khn. Truyn thng "ti la tt đèn có nhau" ca người Vit ta hơn hn tình hàng xóm ca người Bc M rt nhiu.

5-Truyn Thng Vuông Tròn

Ca dao cua ta có câu: ba vuông sánh vi by tròn, đi cha vinh hin đi con sang giu.

Ba vuông tượng trưng cho ba tiến trình ca công vic: thc th, phát trin, và ci tiến. By tròn tượng trưng cho 7 điu căn bn mà người ta phi theo đ thành công trong mi vic: hiu biết tường tn, chuyên cn, thn trng tiên đoán phòng nga, làm vic có phương pháp và khoa hc, biết cng tác thương yêu, có tinh thn dân ch, và biết rút ưu khuyết đ tiến tu.

Nh nguyên tc vuông tròn, t tiên ta đã tr nước an dân mt cách văn minh vào bc nht trong nhân loi. Vua Hùng Vương đi th Sáu đã căn c vào nguyên tc vuông tròn đ truyn ngôi cho hoàng t Tiết Liêu (truyn Bánh Chưng Bánh Dày).

Vuông tượng trưng cho phép tc lut pháp, tròn tượng trưng cho lòng nhân và tình nghĩa. Ly phép tc và lòng nhân đ tr nước an dân thì tht là tuyt vi. Vuông tròn còn có nghĩa là ăn có trước có sau, có tình có lý, và biết nh
ơn.

6- Truyn Thng Quyết Thng, Được Không Kiêu, Thua Không Nn

Nhng s kin nêu trong truyn Phù Đng, s đoàn kết trong Hi Ngh Diên Hng, vic Vua Quang Trung đi phá quân Thanh và vic Bình Đnh Vương đánh quân Minh trong mười năm tri đ gi và bo v nước đã chng t truyn thng này. Sau khi đi phá quân Thanh, Vua Quang Trung đã sai s sang Tàu cu hoà. Khi thng trn, Bình Đnh Vương đi đãi vi k bi trn rt khoan hng đ lượng. Ngài nói rng: "Nếu mình mun tha cơn gin mt lúc mà chu cái tiếng muôn đi giết k hàng thì sao bng đ cho muôn vn con người sng mà tránh được cái mi chinh chiến v đi sau và đ li tiếng thơm lưu truyn thiên c trong s xanh." Chính vì thế, Bình Đình Vương đã tin bit k bi trn v Tàu mt cách rt hu .

Vào năm Mu Tut, 1418, ông Lê Li khi binh núi Lam Sơn t xưng là Bình Đình Vương đ đánh đui gic Minh, quân thù ca nước ta lúc by gi. Vì thế lc ca Bình Đnh Vương lúc đu còn yếu nên ngài đã phi rút quân v núi Chí Linh ba ln và gp nguy cp nhiu phen. Sau 10 năm vi bao gian truân vt v, Bình Đnh Vương đã ly li được gian sơn nước nhà t tay gic Minh đ "Nam quc sơn hà nam đế cư." Đó là truyn thng quyết thng, được không kiêu, thua không nn.

7- Truyn Thng Hòa Hóa

Hòa đ tn ti, hóa đ tiến b. Khi thế yếu, tin nhân ta đã phi cu hòa đ tn ti. Khi b quân xâm lăng chiếm mt nước, tin nhân ta đã biết cách biến hóa nhng điu hay ca đch thành cái hay ca mình đ có ngh lc chng li âm mưu đng hóa ca gic. Chính nh truyn thng hòa hóa mà dân Vit ta, sut trong mt ngàn năm b Tàu đô h và mt trăm năm b Pháp xâm lăng, không nhng không b quân Tàu và Pháp đng hóa mà còn gi được nn văn minh và văn hóa riêng cho mình. Đây qu là mt truyn thng đc đáo ca dân tc chúng ta.

8- Truyn Thng Hc Gii, Thông Minh, Đm Lược, và Tài Đc Song Toàn

Chúng ta đã thy nhng điu này trong lch s t trước đến nay. Các danh sĩ ca ta như Mc Đĩnh Chi (1280-1350), Trng Quỳnh (1700-?), Đoàn th Đim (1705-1746), Lê Quý Đôn (1726-1784) đã làm cho vua quan nước Tàu phi kính n.

Quân Nguyên (Mông C) tuy toàn thng khp nơi trên thế gii mà phi đi bi dưới sc mnh và tài trí ca quân ta. Quân Mông C ch b thua Vit Nam mà thôi. Quân ta đánh cho quân Mông C tan tành ti hai ln: ln th nht, Hưng Đo Vương đã quét sch 50 vn quân Mông C vào tháng sáu năm t Du (1285); ln th hai, vào tháng hai năm Đinh Hi (1287), Hưng Đo Vương li đánh cho 30 vn quân Mông C không còn mnh giáp che thân.

Vic Hai Bà Trưng, nh v n lưu, đã đánh đui quân Tô Đnh đ lp quc và xưng vương mt cách d dàng đã làm cho gic phương Bc phi khiếp đm kinh hn.

Ngày nay còn có biết bao thanh niên đang làm v vang cho dân Vit khp nơi trên thế gii. Đó là nh có truyn thng hc gii và thông minh ca tin nhân ta. Điu này cũng được khoa hc hin đi chng minh. T tiên thông minh thì con cháu mi thông minh. "H ph sinh h t," và "Tel père tel fils"(cha nào con y) là vy.

Trong bài "Tn Mn Cui Năm v Vit Nam ta," Saigon Nh, 23-02-96, Hà Nhân Văn nói rng ngay ti nước M hin nay, trong s khong 300 triu dân, nước M mi có 2000 nhà khoa hc hàng đu. H nm quyn v vic cp bng sáng chế liên quan đến khoa hc k thut trên toàn thế gii cho bt c nhà khoa hc nào mun được công nhn tác quyn và được cp bng sáng chế khi h có mt phát minh mi l Trong khi đó, ch có khong mt triu người M gc Vit thôi mà chúng ta đã có 200 khoa hc gia trong s 2000 nhà khoa hc thượng thng này ca M. Đó qu là mt điu đáng n và đáng kính phc.

Người Vit ta là người đu tiên trên thế gii đã chế ra loi súng bn ha tin. T đu thế k th 15, H Quí Ly và Lê Trng (con Quý Ly) đã biết cách chế súng bn ha tin. Nước Tàu phi hc hi cách chế súng bn ha tin ca nước ta. Sau này các nước Tây phương mi hc li cách chế súng ha tin ca người Tàu. Đây c là mt nim hãnh din ln lao cho dân tc Vit chúng ta.

Còn biết bao truyn thng tt đp ca ta na, k sao cho xiết. Có hiu được như thế, chúng ta mi cm thy hãnh đin được là con cháu Tiên Rng.

Chúng ta hãy cùng nhau cu Quc T phù h cho người Vit trong nước cũng như
hi ngoi duy trì và phát trin được nhng truyn thng tt đp ca t tiên đ làm v vang nòi ging và có sc mnh

cùng khôn ngoan hu loi tr quân xâm lăng Cng Sn đ đem t do dân ch và nhân quyn thc s v toàn dân Vit.

9. Truyn Thng Hiếu Tho ca Người Vit

Theo phong tc Vit Nam, s hiếu tho và nh
ơn được coi là mt truyn thng cao c nht. Hiếu tho được th hin trong vic ân cn, trìu mến, tôn kính, vâng li, và biết ơn cha m. Tôn kính cha m là phi gi l phép vi cha m t cách ăn nói đến vic đng ngi, nht nht đu phi gi gìn ý t và không được làm điu gì mt lòng và trái ý cha m. Khi đã kính yêu cha m, người con tt nhiên biết ơn cha m. S biết ơn cha m được bày t trong vic phng dưỡng và sáng viếng ti thăm (thn hôn đnh tnh).

Nhơn thân nhân và tha nhân, người ta thường thăm viếng và biếu quà trong các dp l tết.

Nhơn người quá c được th hin trong vic gi t tiên, ông bà, và cha m.

Nhơn thn thánh tri Pht được biu l qua vic xây chùa lp đn tế l t
ơn và t chc hi hè đình đám.

Nh
ơn các đng anh hùng lit n và nhng v có công vi đt nước được c th hóa bng cách lp đn miếu đ th và đúc tượng hay dng đài k nim đ ghi ơn.

Đim đc bit v truyn thng hiếu tho ca Vit Nam là nh
ơn người quá c bng cách cúng gi và thiết lp t đường, nhà th, chùa chin, đình, đn, hay miếu đ th, tế l, và m hi vi mc đích t
ơn hay k nim ngày thn húy (ngày thn hóa hay mt) và ngày thn đn (ngày thn giáng sinh) ca các v anh hùng có công vi đt nước. Người Âu M không có phong tc này.

a. Truyn Thng Hiếu Tho Ca Người Vit Nam

Người Vit Nam rt trng s hiếu tho và đt hiếu tho lên hàng đu ca trăm nết tt (bách hnh). Chính vì thế mà người xưa đã nói: Nhân sinh bách hnh hiếu vi tiên.

Vì thiên tính, bc cha m nào cũng biết yêu thương, nuôi nng, và dy bo con cái hết lòng mà không cn phi hc mi biết. Nhưng con cái cn phi được giáo dc mi hiu công ơn cha m và bn phn làm con. Người Bc M cũng có hiếu vi cha m, nhưng đa s có v coi nh ch hiếu vì h không được dy bn phn phi phng dưỡng và nuôi nng cha m khi già yếu. Nếu cha m già yếu h đưa quý c vào vin dưỡng lão và phú mc cho nhà nước nuôi.

Chúng ta có được truyn thng tt đp v hiếu tho là do các nhà giáo dc chân chính Vit Nam trước kia đã đưa vào chương trình hc đường môn luân lý giáo dc. Nhng ai có hc và được giáo dc phn ln đu biết hiếu tho.

Trong cun Nho Giáo, quyn thượng, Trn Trng Kim đã viết v cách giáo dc con người như sau: "trước hết dùng Thi Thư mà dy, ly hiếu đ mà giáo dưỡng người, ly nhân nghĩa mà ging gii, ly l nhc giúp người quan sát s vt, và sau cùng mi ly văn ly đc đ giáo dc con người cho hoàn ho." Thi Thư là tên hai b sách ca Khng T gm Kinh Thi và Kinh Thư. Kinh Thi gm các bài ca dao có tác dng di dưỡng tính tình và m mang trí thc con người. Kinh Thư có ni dung giúp hu thế hiu được tư tưởng c nhân v đo lý, chế đ, phép tc, và s tiến hóa ca dân tc Trung Hoa t đi n ti đi kia. L Nhc là tên hai b sách ca Khng T gm Kinh L và Kinh Nhc. Kinh L là b sách chép v l nghi vi mc đích dy người ta nuôi dưỡng tình cm, tiết chế được cm xúc, cũng như gi được trt t trong gia đình và ngoài xã hi. Kinh Nhc là b sách viết v âm nhc nhm mc đích dùng âm nhc đ giáo dc con người.

Trong đo hiếu, ch l li gi phn ti ư quan trng. Phng dưỡng cha m mà không đúng l thì không phi là người con có hiếu.

Ch l bao gm t hình thc nghiêm trang đến tm lòng thành ái, t tình cm thun hu đến dũng cm đúng khuôn phép, t s phi trái đến trên dưới có trt t phân minh, và t vic tiết chế tht tình ca con người như vui mng (h), tc gin (n), thương xót (ai), s hãi (c), yêu thương (ái), ghét b (), và ham mun (dc) đến vic làm thăng hoa đc hòa thun nhường nhn và loi tr s tranh quyn đot li mt cách bt chính. Vì thế cho nên các nhà giáo dc xưa ch trương tiên hc l hu hc văn. L có cái li là ngăn nga được vic xu lúc nó chưa xy ra. Vì thế các nhà chính tr gii thi xưa h ly l đ cai tr dân hơn là dùng pháp lut vì pháp lut ch dùng đ trng tr nhng k đã mc phi ti li.

Các trường hc Bc M không có môn luân lý giáo dc và cũng không ch trương tiên hc l hu hc văn trong chương trình giáo dc ca h. Mc đích giáo dc ca h là to con người thc dng và giúp con người kiếm được vic làm ngay khi ra trường. Vic làm là trên hết, không cn phi hc cao hiu rng, min sao có vic làm là được. Vic làm, tin, và quyn li quyết đnh tt c hành đng ca h. Khi ch chú trng vào điu li mà thiếu l thì con người s tr nên u mê và d dàng làm by. Chính vì thế mà xã hi ca h có rt nhiu ti phm.

Trong nhng cuc tranh tài v th thao hay bt c cuc tranh tài nào khác, Người Bc M đu coi s thng là tt c. Mi phương tin ch đ to mc đích thng mà thôi. Tinh thn thượng võ hu như lui vào bóng ti, nht là trong môn khúc côn cu trên băng (hockey game) và banh húc (football game). Các cu th húc nhau, đánh nhau, và chơi xu mt cách rt tàn nhn vi mc đích đ h đi phương cho bng được mà không cn ti tinh thn thượng võ. Lý do chính ca s kin này là thiếu l.

Vì nhà trường không đ cao ch l và không có môn luân lý giáo dc nên hin nay người Bc M gp rt nhiu khó khăn trong vn đ dy bo con em. Vì thy nguy cơ đã gn k, chính quyn, nhà trường, và ph huynh đang cng tác nghiên cu đ tìm ra phương pháp ci tiến vic giáo dc con em cho tt đp hơn.

V mt luân lý, giáo dc ca Vit Nam ta trước đây tht là tuyt vi. Nh thế mà con em chúng ta đã được tiếng là gii và ngoan trong bao thế h hc sinh đã qua. Biết bao các em đã làm v vang dân Vit. S dĩ được như thế là do người Vit ta có nn tng vng vàng v hiếu tho. Người xưa đã qu quyết rng hiếu tho là ci r ca mi nết ăn trên đi: lòng hiếu tho thu đến tri thì mưa gió thun mùa, lòng hiếu tho thu đến đt thì muôn vic hòa thnh, lòng hiếu thu đến người thì mi phước đu tuôn đến cho mình. K nào không có hiếu thì không nhng không giúp ích gì cho xã hi được mà còn là loi sâu dân mt nước. Lý do rt gin d và d hiu là cha m anh em rut tht ca h mà h không phng dưỡng săn sóc thì h còn thương và giúp ích ai được.

Nhng người con có hiếu và biết ơn cha m, phn ln đu gii và làm nhng điu ích li cho gia đình cùng xã hi bi vì người có hiếu tc là người có lòng nhân. Chính vì thế mà thy cô đã chú tâm dy tr v khía cnh biết ơn cha m mt cách rt k càng.

Chúng ta hãy cùng nhau đc các đon văn sau đây được trích ra t cun Luân Lý Giáo Khoa Thư đ biết nhà trường ca ta trước đây đã đt nng vic giáo dc tr em v bn phn làm con và vic biết ơn cha m như thế nào:

Bn Phn Làm Con

K t khi con mi sinh ra cho đến khi khôn ln, cha m phi nuôi nng công trình, k biết là bao! M thì nuôi con, bng bế nâng niu, phi chu nhiu điu cc kh. Cha thì đi làm lng vt v đ lo cho con được no m. Cha m li dy bo con và cho con đi hc đ m mang trí tu. Vy bn phn con là phi th cha m cho trn ch hiếu.

Biết Ơn Cha M

Phàm người nào đã biết kính yêu cha m tt là biết ơn cha m. Cha m mình sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, khó nhc biết bao nhiêu, li lo cho mình nên người t tế, thì công đc y k sao cho xiết được. Vy k làm con phi dc lòng báo ơn cha m. Lúc nh, thì s biết ơn ch ct cách vâng li và lòng yêu mến. Nhưng khi ln lên, cha m già c thì phi biết hết lòng phng dưỡng: sm thăm, ti hi, cơm ngon, canh ngt, qut nng, p lnh. Ch có nhng quân vô hc đê h như loài vt thì mi quên ơn cha m.

Nhơn cha m thì phi nuôi cha m khi các người v già. Nuôi cha m không thôi cũng chưa hn là có hiếu. S kính cha m và s hòa ái trong khi phng dưỡng cha m mi là điu ch yếu. Gi s kính ái c lúc thường cũng như lúc bt thường. Nếu cha m có làm điu gì lm li, con cái phi tìm cách êm dp du ngt mà can ngăn. Nếu cha m không nghe thì mình vn phi gi l và phng dưỡng sao cho đúng l. Nếu phi chu điu gì đau đn, vt v, oan c, hay thit thòi cũng không được oán hn mà b mc hay không chăm nom cha m. Công ơn cha m đã được bao đi công nhn trong các câu ca dao sau: M nuôi con bng tri bng b, / Con nuôi m con k tng ngày./ Công cha như núi Thái Sơn,/ Nghĩa m như nước trong ngun chy ra,/ Mt lòng th m kính cha, / Cho tròn ch hiếu mi là đo con.

Ngày xưa các c quan nim rng hiu tho là bn phn chính ca người con trai, nht là con trai trưởng. Trong tác phm Lc Vân Tiên, Nguyn Đình Chiu đã viết phn đu cun truyn mà chúng tôi còn nh được như sau: Trai thi trung hiếu làm đu, gái thi tiết hnh là câu sa mình (câu 5-6).

Người con trai là rường ct trong gia đình sau khi cha mt. Trong khi đó con gái được các c coi là n nhân ngoi tôc. Ca dao ta có câu: Con gái là con người ta, con dâu mi tht m cha mua v.

Mun làm tròn ch hiếu, khi cha m còn sng, ta phi hết lòng nuôi dưỡng; khi cha m mt, ta phi hết lòng thương tiếc. Cha m còn sng ngày nào ta nên mng ngày đó và ăn sao cho trn đo làm con, ch đ đến khi cha m mt ri mi hi thì không kp. Người ta quan nim rng làm con mà có cha m
bên đ báo đáp là điu sung sướng nht đi. Phi có duyên có phúc mi được như vy.

Vic hiếu tho tuy vy mà rt phc tp. Nhng điu người con tưởng là có hiếu nhưng thc ra li là bt hiếu. Có khi chính cha m to hoàn cnh cho các con làm điu bt hiếu mà không biết. Chính vì vy người ta mi phân bit ra minh hiếu và ngu hiếu.

Khi thy cha m làm điu gì trái, ta phi liu đường can ngăn mt cách có l đ và khi thy cha m nóng gin mun đánh đp ta, ta phi liu đường trn tránh và đi cho đến khi cha m nguôi gin mi gii thích hay xin li cha m thì đó mi là minh hiếu.

Nếu ta chiu theo cha m đ v hùa cùng cha m làm điu phi pháp và nếu ta chiu cơn gin ca cha m đ cho cha m đánh ta đến b thương tích và có th nguy đến tính mng, đó là ngu hiếu. Trong trường hp này, ta đã làm hi cha m vì đ cha m mang tiếng bt t và cha m ta còn có th b vô phúc đáo tng đình. Ngoài ra, ta cũng hi chính bn thân ta na.

Hin thi dân Vit đang gp đi nn Vit Cng nên đo hiếu tho ca người Vit b bn Qu Đ
trong nước phá hoi đến tn ci r.

Đo hiếu tho người Vit hi ngoi cũng b "văn minh vt cht nước người, làm m hiếu tho làm vơi nghĩa tình." (Thơ Khi Chính)

b. Tình Trng Hiếu Tho Ca Người Vit Hi Ngoi Hin Nay

Khi đến đnh cư Bc M, thy chính ph ca h có chương trình tr cp xã hi và tr cp tui già, mt s các đng con cái dù là dư tin nuôi cha m, dù là k sư, bác sĩ, và dược sĩ, cũng vn tìm cách này cách khác đy các c đi xin tin tr cp xã hi. Đây là s thât mà chúng tôi đã chng kiến. Mt khác, thy tin tr cp xã hi d xin trong khi nh các con li khó khăn, các c cũng t tìm cách đi xin tin xã hi thay vì nh con.

Ngoài ra, chính ph đây li quá d dãi v vn đ tr cp xã hi, nên có mt s người cho rng t chc xã hi Bc M đã đng lõa vi ti ác trong vic làm cho con cái bt hiếu. Khi còn v thành niên, mt s con cái không vâng li cha m, b nhà ra riêng vì trông cy vào tin tr cp xã hi. Khi ln lên, li vì t do, vì quyn li cá nhân, mt s đông con cái đã phó thác cha m mình cho chính ph nuôi.

c. Tình Trng Hiếu Tho Ca Người Vit Trong Nước Hin Nay

T ngày Qu Đ xut hin Vit Nam, đu tiên ngoài Bc, sau toàn cõi, người dân hc được cái thói bt hiếu ca Trường Chinh Đng Xuân Khu và bè lũ gic H ly tinh nên các bc cha m ca h tht khn kh. Ca dao ta mi có câu: Ai sinh thng Kh thng Khu, t chết thng bác, b t thng cha.

Các đng cha m b mt c hai tròng. Con cái nhim thói ăn cp la đo bt nhân ca bn Cng Sn nên sinh ra bt hiếu vi cha m.

Bn Cng Sn là bn cướp ca và bóc lt toàn dân nên nhng người dân sng dưới chế đ Cng Sn đu phi có th đon gian manh mi sng ni. H phi di trá và lường gt đ sng còn. Chính vì vy mà nhng người sng dưới chế đ Cng Sn Min Bc t năm 1954 đến nay không bao gi biết nói tiếng "cám ơn" vi ai vì có ai Min Bc làm ơn cho h đâu. Sng lâu vi bn Cng Sn, h đã nhim tính di trá và lường gt ca bn Cng Sn cho nên khi vào Min Nam h không th tưởng tượng là dân Min Nam trước đó đã có cuc sng văn minh, t do, dân ch, nhân quyn, và no m đến như thế. Dân Min Nam có cho h cái gì h cũng không h biết nói tiếng cám ơn. Điu này chng minh là chế đ Cng Sn đã phá hy đến tn ci r truyn thng biết ơn tt đp ca dân ta.

Các bc cha m b đng Cng Sn, mt t chc vô nhân tính, bóc lc nên đã khn kh li càng khn đn thêm. Tt c con em đu b bn Cng Sn tách ra khi nh hưởng ca gia đình đ d d chúng theo dõi các hành đng ca cha m chúng hu báo cáo cho lũ công an đ được tuyên dương là "cháu ngoan" H tc. Cnh luân thường đo lý b đo ln tht là đau lòng! Tuy nhiên, vi nim tin vào truyn thng hiếu tho lâu đi, người Vit chúng ta vn có dư ni công thâm hu đ phc hi đo hiếu tho bng cách loi tr loài Qu Đ trong nước và thiết lp ging mi chung hi ngoi đ xây dng cng đng người Vit chúng ta vng mnh v mi mt.

đâu và thi nào, hiếu tho bao gi cũng là rường ct ca mi nết ăn trên đi. Con người ta nếu có hiếu tho vi cha m ông bà thì thường cũng biết nhơn tin nhân và có lòng cu dân giúp nước. K bt hiếu thì dù nht thi có khá gi, nhưng sau cùng cũng là loài vô dng và sâu dân mt nước.

Truyn thng hiếu tho thường đi đôi vi truyn thng biết ơn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiu truyn thng biết ơn này đ t đó có th giúp nhau duy trì và phát trin s biết ơn trong cuc sng mi cho tt đp hơn.

d. Truyn Thng Biết Ơn Ca Người Vit


S biết ơn ca người Vit Nam thường không được bày t mt cách l liu như người Bc M. Nó không đu môi chót lưỡi mà tm lòng và hành đng. Chng hn như có ai giúp ta cái gì ta không tìm cách trơn ngay tc khc mà đi có dp nào đó mi đn ơn mt cách kín đáo và tế nh. Có giúp đ ai, dân mình cũng giúp mt cách kín đáo và khéo léo. Người Bc M thì không, chng hn như ta cho h đi nh xe, khi xung xe h tr li ngay ta mt đô la tin xăng. Thế là h yên lòng.

Dân Vit vn là dân có truyn thng nhơn t lâu đi, chng hn như ta thy có nhiu nơi th nhng bc có công to vi dân vi đt nước như Trưng N Vương, Trn Hưng Đo, và Phù Đng Thiên Vương, v.v.

Người ta còn nhơn và th nhng v đã to ra mt ngh như ngh sơn, ngh khm, ngh đúc, ngh mc, v.v., và tôn nhng v sáng to ra ngh này làm Thánh Sư, T Sư, hay Tiên Sư. Người ta dng đn hay miếu đ th các v này. Hàng năm dân làng t chc tế l hai ln gi là xuân thu nh kỳ, tc là tế vào tháng hai thuc mùa xuân và vào tháng tám thuc mùa thu. Dân làng còn ăn mng khi được mùa. Mi ln tri cho hòa cc phong đăng, tc là được mùa, thì dân chúng li m đi hi, thường là vào tháng hai mi năm, đ ăn mng và tế l tơn tri pht.

Trong các ngày l tết, dân ta thường có l đi tết, tc là biếu quà trong dp tết, đ tơn và tht cht tình gia đình, nghĩa thy trò, và mi thân thin gia bng hu. Con cháu thì đi tết cha m, ông bà, cô, dì, chú, bác, v.v. Hc trò đi tết thy cô. Nhng người thơn đi tết ân nhân ca mình. Ngoài vic đi tết, người ta còn đi l chùa, đn, miếu đ tơn tri Pht và thánh thn đã ban phước lành cho h.

Vic tôn sư trng đo ca dân tc Vit được coi là rt quan trng. Hc trò nhơn thy được th hin trong câu: Nht t vi sư, bán t vi sư. Điu này có nghĩa là h ai dy ta mt ch hay na ch cũng là thy ca ta. Ca dao ta còn có câu: Không thy đ mày làm nên. Vic nhơn thy và tm quan trng ca s giáo hun đã làm người ta đưa đa v ông thy (sư) lên trên đa v ca cha (ph) trong th t: quân, sư, ph. Bn phn đi vi thy và vic nhơn thy đã được coi là đnh lut không th thay đi trong xã hi Vit Nam. Nhơn thy bng cách thăm nom săn sóc và giúp đ thy. Trong các ngày l tết, hc trò dù đang hc hay đã thôi thc đu nh mua quà đến tết thy. Bn phn đi vi thy trong khi hc và sau khi thôi hc cũng được người Vit ta tôn trng và coi là mt bn phn thiêng liêng. Chúng ta hãy cùng nhau đc li hai bài hc v bn phn đi vi thy trong cun Luân Lý Giáo Khoa Thư. Hai bài này trước đây đã được đem vào chương trình giáo dc Lp Sơ Đng t năm 1941.

Bn Phn Vi Thy Lúc Đang Hc

Thy là người thay cha m mình đ dy bo mình. Luân lý ta ly quân, sư, ph làm trng hơn c. Người hc trò tt phi biết ơn thy, phi tôn kính thy, phi yêu mến thy, và phi vâng li thy.

Bn Phn Vi Thy Lúc Thôi Hc Ri

Lúc thôi hc ri, cũng như lúc còn hc, bao gi ta cũng phi yêu kính thy và biết ơn thy. Ta phi năng lui ti thăm nom (viếng), l khi thy đau yếu hay gp hon nn, ta phi săn sóc giúp đ. Ta đng bt chước nhng quân vô hnh làm nên chút danh phn gì, gp thy cũ, l đi như không biết, ly s phi chào hi thy làm xu h. Như thế là vong ân bi nghĩa rt đáng khinh b.

Chính nh có lòng biết ơn và kính trng thy nên vic giáo dc ca Vit Nam trước đây mi d dàng và thành công m mãn đến như thế.

Người Vit ta còn có thói quen trong cuc sng hàng ngày v vic nhơn. Vào các ngày tết, bt c tết gì, theo phong tc Vit, gia đình nào cũng làm mâm cơm cúng t tiên, ông bà, và cha m khi các người đã qua đi. Ngoài ra, khi đến mùa hoa qu hay thy ca ngon vt l, người ta thường mua v đ cúng gia tiên trước ri mi ăn. Đây là cách kính trng và nhơn ông bà t tiên đã thành nếp ca dân tc Vit.

T vic cúng cơm người quá c đến vic đ tang, gi tết, tế l, đt vàng mã, và cúng l trong ngày rm tháng by âm lch, L Vu Lan, tc là ngày xá ti vong nhân mà ngày nay người ta gi là mùa báo hiếu, v.v., hết thy đu th hin tm lòng thành và nhơn tin nhân. Ý nghĩa đó được gói ghém trong các câu tc ng : Ung nước phi nh đến ngun, / Ăn qu nh k trng cây, / Ung nước nh k đào giếng.

Ngoài ra, vic xưng hô trong tiếng Vit cũng phn nh tm lòng hiếu tho, biết ơn, và tôn ti trt t trong gia đình cũng như ngoài xã hi. Vic thưa gi, đi thưa v trình, và gi d bo vâng trong phong tc ca người Vit chúng ta li càng tế nh và văn minh, nht là trong vn đ kính trng, nhơn, và hiếu tho. Phi có nn văn hóa lâu đi người ta mi đt đến trình đ xưng hô, kính trng, nhơn, và hiếu tho đến như vy.

Truyn thng hiếu tho và biết ơn ca người Vit chúng ta đã có nn tng t lâu đi, gn 5 ngàn năm trước. Người Hoa Kỳ mi có văn hóa riêng cho Hp Chng Quc k t năm 1776, tc là cách đây (2004) 228 năm nay. Người Canada mi được đc lp t năm 1867, tc là cách đây (2004) 137 năm mà thôi. Chính vì thế mà nếp sng và văn hóa ca h còn phôi thai, đang trên đà cng c đ thành n nếp. H không có nn tng gia đình vng vàng như dân Vit ta. Chính ph ca h phi đng ra lo cho người già.Vì thế mà lòng hiếu tho ca con cái không có ch đng. Theo văn hóa ca Bc M, ta có th nói tr cy cha m và chính ph, già thì ch trông cy vào chính ph không mà thôi.

Vit Nam ta, trước 1975, các chính ph Quc Gia không đ ý đến vn đ người già my, không có chương trình tr cp tin già như Bc M này vì con cái và gia đình đu t lo cho cha m và ông bà. S hp lý và công bng t nn tng gia đình Vit Nam v vic cha m và con cái giúp đ nhau đã được chng minh trong câu tc ng: Tr cy cha già cy con.

Trên đây chúng tôi đã so sánh mt vài khía cnh gia s hiếu tho và biết ơn ca người Vit và người Bc M. Đ hiu rõ hơn s hiếu tho và biết ơn ca ngưới Bc M, chúng ta cn phi đi sâu vào mt s vn đn c th dưới đây.

II. Kết Lun

Truyn thng siêu vit gn năm ngàn năm, 4883 (2004+2879), ca dân tc Vit vào hng nht trên thế gii. Ta phi c gng duy trì truyn thng này đ giáo dc con em hu gii th chế đ Cng sn và xây dng đt nước cùng giúp dân được hưởng t do dân ch và nhân quyn muôn đi.


No comments: