Saturday, April 12, 2008

Tuyên Dương Một Trung Đoàn Trưởng Kiệt Xuất


Chiến Dch Thung Lũng Ia Drang là mt biến c đc bit đi vi tôi vì nó đã gii thiu cho tôi mt v ch huy trưỏng tác chiến sáng chói nht mà tôi biết được.

Trung Tá Ngô Quang Tr
ưởng là tham mưu trưởng ca Tướng Dư Quc Đng. Trông ông không ging như mu mt nhà quân s xut chúng mà tôi thường hình dung: ông ch cao 5 feet 7, khong bn chc tui, gy nhom, lưng còng và mt cái đu quá to so vi thân hình. Gương mt ông co rúm và đăm chiêu, không đp trai tí nào, và ming luôn ngm mt điếu thuc lá. Tuy vy ông rt được các sĩ quan và binh sĩ thuc cp n trng - và các ch huy trưởng Bc Vit nghe biết tiếng ông phi rt n s. Mi khi có mt cuc hành quân cam go xy đến, Tướng Đng đu giao quyn ch huy cho Trung Tá Trưởng.

S
ư Đoàn Dù được lnh ngăn chn các trung đoàn Bc Vit b đánh bi Thung Lũng Ia Drang đang ln trn tr qua Cam Bt. Tôi đang chp chn ng sau mt ba ăn no nê đánh chén cà ri gà và rượu bia thì b đánh thc phi đi ra phi trường. Trưởng đã t tp mt lc lượng to tát khác thường vi khong chng 2000 binh sĩ Dù đ đi ti Ia Drang sáng hôm sau, và đã chn tôi làm c vn cho ông.

Chúng tôi đ
ược máy bay vn ti đưa ti sân bay vùng đt đ Đc Cơ, nơi tôi đã tng đn trú trước đây, và t đó trc thăng ch chúng tôi xuôi Nam xung vùng thung lũng. Ngay khi chúng tôi nhy xung khi trc thăng, chúng tôi lin đng đ giao tranh vi đch. Thung lũng rng khong 12 mile ti đa đim Thung Lũng Ia Drang chy theo hướng Tây v phiá Cam Bt - và đâu đó trong vùng rng già đó đi đơn v đch quân đang di đng ln trn. Chúng tôi đã đáp xung phiá Bc, và Trưởng ra lnh cho các tiu đoàn băng qua sông Ia Drang và đóng cht dc theo rng núi Chu Prong vi nhng sườn núi cao chy hướng v phiá Nam. Tht là hp dn quan sát cách Trung Tá Trưởng hành quân. Đang khi chúng tôi ln bước, ông bng ngng li nghiên cu bn đ, và thnh thong ông li ch ngón tay trên bn đ và nói, "tôi mun anh cho nã pháo vào đây." Thot tiên tôi ng vc, nhưng vn c kêu gi pháo binh bn theo li yêu cu; khi chúng tôi ti vùng đó, chúng tôi thy xác đch nm ngn ngang. Ch bng cách hình dung đa thế và da vào 15 năm kinh nghim đánh gic, ông chng t kh năng đc bit tiên đoán ý đ đch.

Khi b
ch huy lp tri đóng quân đêm đó, Trưởng m bn đ ra, châm mt điếu thuc, và phác ha kế hoch chiến trn ca mình. Khon rng gia v trí chúng tôi đang đóng quân ti các sườn núi và con sông, Trưởng gii thích, to nên mt hành lang thiên nhiên - con đường Bc Quân th nào cũng chui đu vào. Trưởng nói, "Tng sáng, chúng ta s phái mt tiu đoàn ti đa đim này, v phiá trái, làm lc lượng nút chn gia sườn núi và con sông. Vào khong 8 gi sáng ngày mai, tiu đoàn này s đng đ mnh vi đch quân. Tiếp đó tôi s gi mt tiu đoàn khác ti đa đim này, v phiá phi. Tiu đoàn này s chm đch vào khong 11 gi. Tôi mun anh ra lnh pháo binh sn sàng nã vào vùng này, v phiá trước mt chúng ta," Trưởng nói, "và ri chúng ta s tn công vi tiu đoàn th ba và th tư ca chúng ta đánh xung mn sông. Như vy đch quân s b sa vào by vi lưng đi vào khúc sông."

Tôi ch
ưa tng nghe thy điu l lùng như vy ti West Point. Tôi nghĩ bng, "Cái gì mà 8 gi ri 11 gi? Làm sao mà có th hoch đnh thi khóa biu cho trn đánh như vy được?" Nhưng tôi cũng nhn ra kế hoch ca Trưởng: Trưởng đã tái to chiến thut Hannibal đã dùng vào năm 217 trước tây lch, khi Hannibal bao vây và tiêu dit các đơn v vin chinh La Mã ti b sông Trasimene.

Nh
ưng, Trưởng nói thêm, chúng ta có mt điu khó x: quân Dù Vit Nam được đưa vào chiến dch này vì cp trên lo ngi các lc lượng M khi đui theo đch quân có th mo him tiến ti quá sát ranh gii Cam Bt. Trưởng nói, "Theo bn đ ca anh, biên gii Căm Bt nm ti đây, 10 cây s v phiá Đông nếu so vi bn đ ca tôi. Đ có th thc hin kế hoch ca tôi, phi dùng bn đ ca tôi thay vì ca anh, nếu không chúng ta không tài nào đánh vòng sâu đ đ đt lc lượng nút chn đu tiên ca chúng ta. Như vy, Thiếu Tá Schwarzkopf, anh c vn sao đây?"

Vi
n nh đ đch quân chy thoát tr li khu an toàn, đ ri khi hi phc li sc, chúng li tn công tr li khiến tôi sôi gan lên cũng ging mi quân sĩ khác. Mt s đch quân này đã đng đ vi tôi bn tháng trước đây ti Đc Cơ; tôi không mun phi giao tranh li vi chúng bn tháng ti đây. Như vy ti gì tôi phi cho là bn đ ca tôi chính xác hơn bn đ ca Trưởng cơ ch?

"Tôi c
vn chúng ta dùng ln biên gii vch theo bn đ ca Trung Tá."

Sau khi ban b
các lnh tn công, Trưởng ngi nghiên cu bn đ vi điếu thuc lá trên môi. Chúng tôi duyt đi duyt li kế hoch thâu đêm, hình dung mi din tiến ca trn đánh. Khi tri hng sáng, chúng tôi phái Tiu Đoàn 3 tiến quân. H ti v trí và, y như là, đúng 8 gi sáng, h gi đin v báo cáo đng đch mnh. Trưởng phái Tiu Đoàn 5 tiến v hướng phi. Vào 11 gi, h báo cáo chm đch mnh. Đúng như Trưởng tiên đoán, trong khu rng phiá dưới chúng tôi, đch đng đu vi Tiu Đoàn 3 ti ven b và quyết đnh, "Ti mình không th thoát ngã này. Ti mình s ln tr lui." Quyết đnh này trái nguyên tc căn bn ca thế tháo lui và ln tránh, tc là chn con đường bt tin nht đ gim thiu nguy cơ chm trán vi đch quân đang nm ch. Nếu chúng chn leo rng núi Chu Prong ra khi thung lũng thì có l chúng thoát được nn. Trái li, chúng đã ln theo thung lũng, đúng như Trưởng tiên đoán, và do đó b chúng tôi đóng vào hp. Trưởng nhìn tôi và nói, "Hãy cho nã pháo ca anh." Chúng tôi pháo na tiếng. Tiếp đó Trưởng ra lnh hai tiu đoàn còn li đánh xung sườn đi; súng ng khai ha rt nhiu trong khi chúng tôi theo đoàn quân tiến xung.

Vào kho
ng 1 gi trưa, Trưởng tuyên b, "Ô-kê, chúng ta dng chân ti đây." Trưởng chn mt bãi quang xinh xn, và chúng tôi ngi xung ăn trưa cùng vi ban tham mưu! Đang ăn na chng , Trưởng bng đt bát đũa xung và ra lnh vào máy phát thanh. "Trung Tá làm gì vy?" tôi hi. Trưởng ra lnh cho binh sĩ lc lo chiến trường đ thu lượm súng ng: "Chúng ta trit h nhiu đch quân, nhng đa thoát chết vt b li súng ng khi tháo chy."

L
nh, Trưởng có nhìn thy cái quái gì đâu! Mi điu đu b rng cây che đy. Nhưng chúng tôi nán li bãi quang trn ngày còn li, và quân lính ôm v tng bó súng ng cht thành đng trước mt chúng tôi. Tôi khoái quá - chúng ta đã gt hái mt chiến công hin hách! Nhưng Trưởng thì li ngi yên, thn nhiên hút thuc.

General H. Norman Schwarzkopf
It Doesn't Take A Hero (1992)

source:generalhieu.com

No comments: