Saturday, June 21, 2008

Tưởng Niệm Ngày QLVNCH 19/06/2008


Vinh Danh Đoàn Nữ Quân Nhân
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


No comments: